Vår pedagogik

I vår pedagogiska vision ingår orden "...med livslång lust att leka och lära". Vår logo - trädet - symboliserar växande och utveckling, skydd och möjligheter till upptäckter. Trädet ska inspirera oss att göra varje dag till en bra dag, fylld med glädje, lärande och lek- från den första dagen barnen kommer genom vår grind och tills de slutar hos oss!

Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, och barnen ska möta vuxna som ser varje barns möjligheter. I vår verksamhet möter barnen positiva och engagerade pedagoger som bemöter barn, föräldrar och kollegor med respekt. Vi arbetar för att se varje individ och att stärka barnets tro på sin egen förmåga samt att se andras förmågor.

För att möjliggöra lärandet för varje barn måste miljön på förskolan vara anpassad efter barngruppens ålder, behov och intressen. Avdelningarna ser därför olika ut eftersom olika åldersgrupper kräver olika material och utmaningar som lockar barnen till aktivitet och utveckling. Gemensamt för alla är att allt vi gör ska främja leken, kreativiteten, lusten och nyfikenheten att upptäcka nya saker.

Leken har stor plats i vår verksamhet, där alla möts på lika villkor. Vi anser att barns språkutveckling, både på svenska och annat modersmål har stor betydelse för barnens framtid. Vi har ett språkstödjande arbetssätt för att därigenom lägga grunden för barns utveckling och lärande.

För att göra barnens lärande och utveckling synlig för alla dokumenterar vi deras lärprocesser, genom pedagogisk dokumentation. Därigenom får pedagogerna förståelse för sitt eget arbete, och barn och föräldrar kan följa barnens utveckling. Föräldrarna blir därmed delaktiga i barnens vardag på förskolan.

För att förverkliga vår vision arbetar vi främst utifrån Lpfö98/16, (Läroplan för förskolan, reviderad 2016) och Norlandias pedagogiska koncept och det pågår en ständig utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Vi vill  att barnen får nya upptäckter varje dag!

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar utifrån de pedagogiska tankarna, så kontakta oss gärna så berättar vi mer!